Poskrbite za ustrezno idejno zasnovo hiš

Pred začetkom postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja se je smiselno najprej dogovoriti z arhitektom, ki bo načrtoval notranjo opremo. Idejna zasnova hiš je ključna in zahteva tudi največ časa. Ker se v začetni fazi, torej pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, predvidi vsa oprema in razsvetljava v prostoru, se na tak način izognemo kasnejšemu spreminjanju instalacij (električna napeljava, voda, odtoki, …), do katerih lahko pride zaradi nepravočasnega načrtovanja notranje opreme.
Idejna zasnova hiš mora zato vsebovati grafične prikaze, kot so lega, velikost in oblika gradbene parcele , tlorisno velikost lege objekta na zemljišču, imenovano situacija. Poleg tega je potrebno tudi navesti odmike objekta od sosednjih objektov in sosednjih parcel, varstvenih pasov, prikazati pa je potrebno tudi značilne prereze objekta, ter označiti priključke na javno in gospodarsko infrastrukturo. Na podlagi projekta za idejno zasnovo tako pridobite projektne pogoje oziroma soglasja pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.
Podrobnejša vsebina je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta. Za gradbeno inženirske objekte in objekte, kjer se odvijajo tehnološki procesi, mora projekt vsebovati še tiste načrte, ki so potrebni za izdajo projektnih pogojev in prikažejo zasnovo dejavnost, ki se bo v objektu opravljala.
V arhitekturnem biroju Enplan svojim naročnikom ponujajo vso projektno dokumentacijo na enem mestu, od izdelave načrta arhitekture, izdelave vodilne mape, projekta za gradbeno dovoljenje, projekta za izvedbo, projekta izvedbenih del in številnih drugih, do projekta idejne zasnove. Poleg tega vam nudijo eno uro brezplačnega svetovanja, po predhodni najavi. In nenazadnje vam lahko izdelajo tudi projekt notranje opreme, saj je najbolje začeti razmišljati o notranji opremi že v začetni fazi. Najbolje je, da projektant spremlja projekt od idejne zasnove do konca izvedbe. Natančen popis notranje opreme vam tako olajša postopek zbiranja ponudb izvajalca, kar ima za posledico pošteno ceno.