Poškodba na delu

Poškodba na delu je vsaka telesna poškodba, katera se je zaposlenemu zgodila v času opravljanja delovnih nalog. Poleg tega se med te poškodbe šteje tudi poškodbe, ki so nastale v času prevoza na delovno mesto oziroma prevoza z dela do kraja bivanja. Pri tem je pomembno, da prevoz organizira delodajalec. Zadane delovne naloge so različne, poleg tega pa so različne tudi zahteve, urejenost delovnega okolja, zakonodaje in mnoge druge lastnosti. Značilnost naprednih družb je, da delo obravnavajo skozi prizmo kakovosti življenja. To pomeni, da so delovni proces ter druge značilnosti dela urejene tak, da omogočajo kakovost življenja. V praksi to pomeni predvsem izvedbo delovnih nalog z uporabo vseh mogočih pripomočkov, ki zmanjšujejo napore, bolečine, poškodbe ter vse drugo kar zmanjšuje kakovost življenja. Koristi pri tem nima le ožja skupina vseh, ki so tako ali drugače udeleženi pri delu, ampak tudi širša družba. Ker so v razvitih državah zdravstvena zavarovanja oblikovana preko načela vzajemnosti, so med drugim udeleženi tudi vsi plačniki zavarovana. Manj sredstev namenjenih za zdravljenje poškodb, bolezni in drugih zdravstvenih storitev, pomeni več denarja za kakovost vsega, kar zavarovanje krije. Posledično, se lahko v družbah z dobro prakso, denar namenjen zdravstvu v splošnem pomenu, razporedi na druga koristna mesta in naslove.

 

Vsaka poškodba na delu mora biti prijavljena. Velja pravilo, da mora biti poškodba prijavljena, če je delavec odsoten z dela en dan. Za prijavo nastalih telesnih poškodb se uporablja obrazec. Pravilno izpolnjen obrazec je v štiri izvodih. Od teh en izvod pripada delodajalcu, en izvod se hrani v medicinski dokumentaciji poškodovanca pri osebnem zdravniku, dva izvoda pa hrani izpostava Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Eden od teh dveh izvodov prejme Inštitut za varovanje zdravja.  Poškodovanec mora biti v obrazcu opisan z vsemi potrebnimi podatki. Poleg tega mora obrazec vsebovati tudi podatke o delodajalcu ter podatke o okoliščinah nastanka nezgode. Obrazec je sestavljen iz dveh straneh. Obrazec mora biti opremljen z žigom podjetja na vseh potrebni mestih. Zelo pomembno pri izpolnjevanju obrazca je opremljenost z ustreznimi šiframi. Podatki morajo biti izpolnjeni čitljivo. Na ta način so na obrazcu navedene informacije uporabne, olajšajo se tudi aktivnosti, ki so del postopka.